Zhan Jun: ở Châu Âu, chỉ có Kaipa là thượng tầng 20 trên thế giới.Chỉ có Allardyce đã đánh bại tuhel.

(Sergio) Độ khẩn cấp:Chỉ chuyển động cho người máyĐộ phân chia của Barcelona.